Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych sklepu internetowego „sklepduchowy.pl”
Na podstawie przepisów Ustawy z 1 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa się niniejszą Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem sklepu sklepduchowy.pl

1. Administrator Bazy danych oraz bezpieczeństwa Informacji:
Jedynym administratorem bazy danych jest właściciel sklepu internetowego sklepduchowy.pl prowadzonego przez Fundację Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca,
al. Warszawska 31, 20-803 Lublin
NIP 712330810, REGON 366564012, KRS 0000662400

2. Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia
Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego w architekturze rozproszonej, przy użyciu serwera znajdującego się w siedzibie firmy KEI.PL Sp. z o.o. oraz, na podstawie umowy, serwerów znajdujących się w centrum przetwarzania danych należącym doKEI.PL Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
Zastosowano następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:
a. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.
b. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych objęte są systemem kontroli dostępu
c. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
d. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest nadzorowany przez służbę ochrony podczas nieobecności pracowników.
e. Zastosowano System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni.

3. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:
Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
Fakt uzyskania dostępu do danych odkładany jest w logach systemowych
Zastosowano systemowe środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

4. Struktura zbiorów danych osobowych
W ramach systemu informatycznego przetwarzany jest jeden zbiór danych osobowych:
Numer porządkowy
Adres -email
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Datę rozpoczęcia przetwarzania danych
Flagę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
Dane obydwu zbiorów przechowywane są w tabelach bazy danych MySQL, zainstalowanej na zaszyfrowanej partycji serwera wirtualnego. Dostęp do zbioru danych ma wyłącznie administrator danych osobowych oraz osoby przez niego pisemnie upoważnione.
Szczegółowy opis struktury zbiorów danych osobowych:
Jeżeli utworzysz konto wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz hasło.
Podanie niektórych danych jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności konta. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności.
Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).W przypadku posiadania przez Ciebie konta w sklepie internetowym sklepduchowy.pl., Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Tworzenie statystyk sklepu sklepduchowy.pl
1. W celu poprawy jakość świadczonych usług przez sklep sklepduchowy.pl prowadzone są w naszym systemie statystki odwiedzin strony. Dla zrealizowania tego celu, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na (np. odwiedzane przez Ciebie strona główna, poszczególne kategorie i strony produktów, porzucone koszyki zakupowe, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do zbioru danych osobowych
Kontroluje prawidłowość przetwarzania danych osobowych
Podejmuje odpowiednie działania w przypadku stwierdzenia naruszeń zabezpieczeń
Podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ciągłości działania systemów zabezpieczających dane osobowe.

7. Procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych :

a. Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
b. Do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
c. Niezwłocznie podjąć działanie w celu powstrzymania skutków naruszenia bezpieczeństwa
d. Ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa
e. Podjąć niezbędne działania w celu udokumentowania przypadku wystąpienia incydentu
f. Nie opuszczać miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
g. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu: h.Wyjaśnienia incydentu
i. Ograniczeniu negatywnych skutków incydentu
j. Zapobieżenia pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości
k. Zgłoszenia wystąpienia incydentu do odpowiednich organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.

8. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez sklep sklepduchowy.pl Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@snepallotyni.pl lub edytując konto w zakładce „zarządzanie prywatnością”.
Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.

9. Ochrona i udostępnianie danych
Sklep sklepduchowy.pl dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.
Udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

10. Długość przechowywania danych
Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.

11. Pliki cookie
1.Używamy na stronach internetowych tzw. plików cookie. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies pozwalają nam m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych stron i serwisów, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszania funkcji, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy.
W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji sklepu sklepduchowy.pl

12. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
Musisz wiedzieć, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:
ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,
ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a naszym systemem,
otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
wyłudzenia Twoich danych (phishing),
podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.
Aby zminimalizować powyższe ryzyka:
nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,

13. Postanowienia końcowe
Sklep sklepduchowy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie sklepduchowy.pl w zakładce Regulamin „polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.